GWARANCJA

W przyszłości, aby otrzymać obecną gwarancję na produkty LED, nie będzie wymagana rejestracja w REGIOLUX.

Regiolux udziela gwarancji producenta na to, że produkty LED użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w okresie gwarancji wynoszącym pięć lat przy znamionowej trwałości ≥ 50 000 godzin pracy lub siedem lat w przypadku produktów o znamionowej trwałości≥ 61 500 godzin pracy lub trzy lata w przypadku produktów o znamionowej trwałości < 50 000 godzin pracy, licząc od daty zakupu, nie będą mieć wad wykonania ani wad materiału. Niniejsza gwarancja producenta obowiązuje w całej Europie.

 

§ 1 Zakres gwaracji

 (1) Aby gwarancja weszła w życie, produkty

(a) muszą być używane zgodnie z podanymi specyfikacjami produktu i zastosowania (karta informacyjna), muszą zostać zainstalowane i uruchomione w sposób fachowy – zgodnie z dołączoną do produktu instrukcją montażu- przez posiadające odpowiednią koncesję przedsiębiorstwo branży elektrycznej, muszą być dotrzymane zalecenia dotyczące ich konserwacji zawarte w instrukcji montażu,

(b) nie mogą być przekraczane wartości graniczne dla oddziałujących czynników zewnętrznych, takich jak temperatury otoczenia i napięcia sieci,

(c) i nie były wystawione na żadne obciążenia mechaniczne lub chemiczne, które byłyby niezgodne z przeznaczeniem.


(2) Poza tym gwarancja dotyczy jedynie niesprawności produktów wynikających z wad produkcyjnych i/lub materiałowych przekraczających nominalny współczynnik awaryjności. Nominalny współczynnik awaryjności dla elektronicznych urządzeń i części konstrukcyjnych takich jak produkty LED, wynosi 0,2 %/1000 godzin pracy, o ile w specyfikacjach produktu i zastosowania nie podano inaczej. Poza tym w przypadku modułów LED za normalne uważa się obniżenie strumienia świetlnego do 0,6%/1000 godzin pracy jak również przesunięcie punktu koloru światła w okresie przekraczającym ich żywotność i nie podlega to gwarancji. Przy wymianie modułów LED mogą, z powodu postępu technicznego i powstałej na skutek ich użytkowania zmiany strumienia świetlnego, pojawić się różnice w cechach światła w porównaniu do produktu pierwotnego.
 

(3) Gwarancja nie dotyczy:

(a) normalnego zużycia lub zanieczyszczenia oraz błędów w oprogramowaniu, wirusów itp.,

(b) uszkodzenia wyrządzone umyślnie lub w wyniku rażącej niedbałości,

(c) Części zużywalne, jak np. akumulatory, baterie,

(d) Tolerancje strumienia świetlnego i mocy, które w nowych modułach LED mogą wynosić do +/- 10%, 

(e) elementy z tworzywa sztucznego i uszczelki, które ulegają odbarwieniu lub kruszeniu z upływem czasu lub pod działaniem promieni UV,

 (f) dostarczone dodatkowo lub później zamontowane elementy.

 

§ 2 Warunki roszczeń gwarancyjnych

 (1) Aby skorzystać z gwarancji klient musi w ciągu 2 tygodni od stwierdzenia wady pisemnie powiadomić Regiolux o tym, że produkt posiada usterki produkcyjne i/lub materiałowe. Następnie powinien on udzielić firmie Regiolux odpowiedniego terminu na sprawdzenie produktu. Jeśli w związku z tym żądane będzie odesłanie produktów do firmy Regiolux, klient poniesie koszty odesłania. O ile pojawią się wątpliwości, co do istnienia zgłaszanej usterki lub co do tego, czy przyczyną zgłaszanej usterki jest wada produkcyjna i/lub materiałowa objęta niniejszą gwarancją, na kliencie ciąży obowiązek udowodnienia istnienia wady i/lub powiązania z wadą produkcyjną i/lub materiałową objęta niniejszą gwarancją. Ma on obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów.
 

(2) Kolejnym warunkiem skorzystania z gwarancji jest przedłożenie umowy kupna lub odpowiedniej faktury.

 

§ 3 Świadczenia

 (1) Jeśli kontrola produktu reklamowanego z tytułu gwarancji wykaże, że odznacza się on domniemaną wadą i jest ona objęta warunkami gwarancji, zależnie od własnego uznania Regiolux może usunąć wadę, wymienić produkt na wybrane przez klienta takie same lub równoważne produkty lub zmniejszyć cenę zakupu.
 

 (2) Gwarancja producenta jest gwarancją obejmującą części zamienne. Wszelkie produkty lub części zamienne odpowiadają pod względem funkcjonalności zastępowanemu produktowi lub zastępowanej części. Produkty lub części zamienne mogą zawierać ponownie przetworzone materiały, które są wprawdzie używane i przestarzałe, ale pod względem wyników i niezawodności mają tę samą wartość, co produkty nowe; mogą jednakże pojawić się różnice pod względem wymiarów, wzornictwa i właściwości światła w stosunku do pierwotnego produktu.
 

(3) Wykonanie świadczeń gwarancyjnych nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji. Gwarancja obejmuje jednak produkty lub części zamienne w takim zakresie, w jakim Regiolux ręczy, że produkty lub części zamienne nie posiadają wad produkcyjnych i/lub materiałowych na resztę dającego się wykorzystać okresu gwarancji dla produktu, który jest wymieniany lub w które są wbudowywane.
 

(4) Wszystkie dodatkowe koszty poniesione w trakcie usuwania wady ponosi klient. Należą do nich, między innymi, koszty wymontowania i montażu, opakowania, transportu lub wysyłki wadliwego i naprawionego lub zastępczego produktu, utylizacji, dojazdu i podróży, podnośników i rusztowań. Klient ponosi również koszty niezbędnych do wykonania usługi gwarancyjnej ponownych uruchomień, ponownych instalacji oprogramowania lub aktualizacji oprogramowania.
 

(5) W ramach niniejszej gwarancji Regiolux nie odpowiada za ewentualne szkody pośrednie, szkody specjalne lub następcze, szkody majątkowe włącznie ze stratą faktycznych lub oczekiwanych zysków, odsetek, dochodów, oczekiwanych oszczędności lub transakcji, naruszeń wartości firmy oraz szkód wszelkiego rodzaju powstałych u osób trzecich. Nie narusza to ustawowych praw gwarancyjnych, które obowiązują niezależnie od niniejszej gwarancji.
 

(6) Odpowiedzialność w każdym przypadku gwarancji jest ograniczona do zryczałtowanej kwoty w wysokości 200 000 Euro. Szkody majątkowe nie są rekompensowane.

 

§ 4 Postanowienia końcowe

 (1) Klient może przenieść gwarancję lub swe wynikające z niej prawa na osoby trzecie tylko za pisemną zgodą firmy Regiolux.
 

(2) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Nie stosuje się postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży.
 

(3) Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej gwarancji jest albo Amtsgericht Hassfurt albo Landgericht Bamberg.
 

(4) W razie, gdyby poszczególne postanowienia niniejszej gwarancji były lub stały się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem ważnym, które jest możliwie zbliżone do tego, co strony chciały osiągnąć.

 

Königsberg, September 2021