WARUNKI TRANSAKCJI

1 Warunki ogólne
1.1 W odniesieniu do wszelkich istniejących obecnie oraz w przyszłości transakcji handlowych z podmiotami zajmującymi się dalszą odsprzedażą lub z Odbiorcami (Zamawiającymi) w rozumieniu § 14 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] obowiązują wyłącznie niniejsze warunki. Odbiegające od nich lub uzupełniające je warunki Zamawiającego oraz ustalenia dodatkowe są wiążące jedynie, jeśli zostaną pisemnie potwierdzone przez Regiolux GmbH (Dostawcę).

1.2 Informacje dotyczące cen i zakresu usług są dla Dostawcy tylko wtedy wiążące, gdy zostały przez niego potwierdzone lub gdy dokonano dostawy. Wykraczające ponadto oświadczenia oraz zapewnienia wymagają dla ich ważności formy pisemnej.

2 Oferta i przyjęcie zamówienia
2.1 Oferty — także informacje odnośnie cen — zawarte w prospektach, ogłoszeniach, na stronach internetowych itd. są niezobowiązujące i niewiążące. Indywidualnie opracowane, pisemne oferty Dostawcy stają się nieważne najpóźniej po 90 dniach od daty oferty, o ile nie nastąpiło ich przyjęcie.

2.2 Jeśli zamówienie, które wpłynęło do Dostawcy, nie zostanie potwierdzone lub zrealizowane w ciągu miesiąca, Zamawiający uprawniony jest do cofnięcia zamówienia bez możliwości dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń o odszkodowanie wobec Dostawcy.

2.3 Przy wartości zamówienia netto poniżej 250,00 Euro nalicza się dopłatę za ilość detaliczną w wysokości 25,00 Euro.

3 Ceny
3.1 Ceny skalkulowano w Euro z doliczeniem podatku VAT, który będzie oddzielnie naliczany zgodnie z obowiązującą stawką. Obliczenie ceny opierać się będzie na cenach obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Jeśli dostawa nastąpi później niż po 4 miesiącach od zawarcia umowy, to mogą zostać naliczone ceny obowiązujące w dniu dostawy.

3.2 Jeśli nie dokonano innych uzgodnień w formie pisemnej, to ceny obowiązują w obrębie Republiki Federalnej Niemiec loco fabryka, łącznie z oryginalnym opakowaniem, które na podstawie porozumienia Dostawcy z Interseroh GmbH nie będzie odbierane.

3.3 Zamawiający niebędący osobą prywatną zobowiązuje się zagwarantować usunięcie dostarczonych wyrobów zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia o zużytym sprzęcie. W przypadku dalszej odsprzedaży Zamawiający przenosi to zobowiązanie na swojego kontrahenta.

4 Warunki płatności
4.1 O ile nie uzgodniono inaczej, nasze faktury należy zapłacić w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia. Mogą one być zgodnie z decyzją Dostawcy naliczane w poczet innych, jeszcze nieuregulowanych roszczeń. Dla płatności, które wpłynęły do Dostawcy w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury, Dostawca udziela 2% skonto.

4.2 Wykluczone jest prawo Zamawiającego do zatrzymywania rzeczy, o ile nie dotyczy to stosunku z tej samej umowy, oraz naliczanie spornych lub nieuznanych prawomocnie roszczeń.

4.3 Jeśli Zamawiający częściowo lub w całości opóźnia się z realizacją obowiązku zapłaty, to — nie naruszając wszystkich innych praw Dostawcy — płaci od tego momentu odsetki za zwłokę w wysokości 6% p.a. powyżej podstawowej stopy procentowej.

4.4 Jeśli Zamawiający wstrzymuje swoje płatności lub złożono wniosek o upadłość, lub nie realizuje on przypadających do zapłaty czeków lub weksli, to całkowite roszczenie Dostawcy podlega natychmiastowej zapłacie.

5 Zastrzeżenie własności
5.1 Dostawca zastrzega sobie prawo własności do towaru do momentu całkowitego uregulowania wszystkich roszczeń z bieżącej transakcji. Nie jest dopuszczalne ustanowienie zastawu lub przewłaszczenie na zabezpieczenie zastrzeżonego towaru.

5.2 Na wypadek dalszej, dopuszczalnej w ramach należycie prowadzonej działalności handlowej odsprzedaży towaru zastrzeżonego, Zamawiający na wszelki wypadek odstępuje Dostawcy już teraz aż do momentu spłacenia wszelkich roszczeń Dostawcy powstałe u niego z tytułu dalszej odsprzedaży roszczenia wobec jego klientów, co nie wymaga późniejszych szczególnych wyjaśnień; odstąpienie obejmuje roszczenia wynikające z salda wzajemnych rozliczeń w ramach istniejących stosunków rachunków bieżących lub przy ich zakończeniu z salda rozliczeń Zamawiającego z jego klientami. Jeśli zastrzeżony towar zostanie sprzedany wraz z innymi towarami bez ustalenia oddzielnej ceny dla towaru zastrzeżonego, to Zamawiający odstąpi Dostawcy z pierwszeństwem przed innymi roszczeniami tę część ceny całkowitej, która odpowiada wartości wliczonej przez Dostawcę do faktury. Do odwołania Zamawiający jest uprawniony do pobierania scedowanych roszczeń z dalszej odsprzedaży; nie ma on prawa do dysponowania nimi w inny sposób, np. do ich scedowania. Na żądanie Dostawcy Zamawiający musi powiadomić klienta o cesji i wręczyć dostawcy dokumenty, np. faktury, wymagane do dochodzenia jego praw wobec klienta oraz udzielać potrzebnych informacji.

5.3 Jeśli Zamawiający w całości lub w części nie wypełni swojego zobowiązania zapłaty w ciągu 10 dni od przewidzianego terminu płatności, nie realizuje przypadających do zapłaty czeków lub złożono wniosek o upadłość, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu towaru. Zamawiający jest zobowiązany oddać Dostawcy towar w jego posiadanie. Zamawiający udostępni Dostawcy lub osobie przez niego upoważnionej dostęp do wszystkich pomieszczeń służbowych w godzinach pracy. Dostawca jest uprawniony do sprzedaży zastrzeżonego towaru ze starannością rzetelnego kupca w rozumieniu kodeksu handlowego i do zaspokojenia swoich roszczeń poprzez zaliczenie uzyskanej kwoty na poczet nieuregulowanych należności.

5.4 Jeśli wartość zabezpieczenia przewyższa wysokość roszczeń Dostawcy wobec Zamawiającego z bieżącej transakcji łącznie o ponad 20%, to Dostawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego uwolnić przysługujące mu zabezpieczenia w takim właśnie zakresie.

6 Dostawa
6.1 Dostawa nastąpi przy wartości netto zamówienia od 1200 euro: bezpośrednia dostawa przy adresie dostawy na terenie Niemiec. 

6.2 Terminy dostaw są tylko wtedy wiążące, gdy zostaną wyraźnie potwierdzone przez Dostawcę jako wiążące.

6.3 Termin dostawy biegnie od dnia, w którym na piśmie zawarto pomiędzy Zamawiającym i Dostawcą porozumienie o zamówieniu. Termin dostawy jest zachowany, jeśli towar opuścił magazyn w tym terminie. Jeśli wysyłka lub realizacja opóźniają się z przyczyn, za które nie odpowiada Dostawca, termin uważa się za dotrzymany przy zgłoszeniu gotowości dokonania wysyłki w ustalonym terminie.

6.4 Jeśli niedotrzymanie terminu dostawy, w sposób dający się udowodnić, spowodowane jest przez mobilizację, wojnę, zamieszki, strajk, lokaut lub pozostałe nieprzewidziane przeszkody, na które Dostawca lub jego poddostawcy nie mają wpływu, to termin ten zostaje odpowiednio przedłużony.

6.5 Jeśli po stronie Dostawcy powstanie opóźnienie, Zamawiający może, po udowodnieniu powstałej mu szkody, żądać odszkodowania za opóźnienie za każdy zakończony tydzień opóźnienia w wartości od 0,5% do łącznej wysokości 5% wartości towaru, którego dostawa została opóźniona. Roszczenia o odszkodowanie wykraczające poza te sumy są wykluczone we wszelkich przypadkach opóźnienia dostaw, także po upłynięciu dodatkowego terminu wyznaczonego Dostawcy. Zamawiający może w zakresie przepisów prawa odstąpić od umowy tylko, jeśli za opóźnienie odpowiada Dostawca.
6.6 Na żądanie Dostawcy Zamawiający ma obowiązek oświadczyć w stosownym terminie, czy z powodu opóźnienia dostawy odstępuje on od umowy, czy żąda odszkodowania zamiast wykonania usługi, czy też pozostaje przy dostawie.

6.7 Jeśli Zamawiający spowoduje opóźnienie wysyłki lub dostarczenia towaru, Dostawca ma prawo naliczenia Zamawiającemu powstałych u niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

6.8 Dostawy częściowe są dopuszczalne, chyba, że stoją im na przeszkodzie uzasadnione interesy Zamawiającego.

7 Wysyłka
Wraz z wydaniem towaru spedytorowi lub przewoźnikowi ryzyko przechodzi na Zamawiającego i to bez względu na to, kto ponosi koszty przesyłki. Jeśli Zamawiający ma takie życzenie, dostawa objęta jest ubezpieczeniem transportowym; przypadające z tego tytułu koszty ponosi Zamawiający. W przypadku odmowy ubezpieczenia od stłuczenia w transporcie odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

8 Odbiór
8.1 W stosownym terminie przed dostawą towaru Zamawiający w sposób wiążący poda Dostawcy nazwisko osoby lub nazwiska osób, które są uprawnione do odbioru dostawy i podpisania dowodu dostawy. Obowiązuje to w szczególności wtedy, gdy dostawa ma nastąpić do miejsca innego niż siedziba Zamawiającego.

8.2 Jeśli w ustalonym terminie, na umówionym miejscu dostawy żadna z wymienionych osób uprawnionych nie jest obecna lub nie jest gotowa do przyjęcia towaru, to Zamawiający opóźnia się z odbiorem z tym skutkiem, że ryzyko przechodzi na niego. Poza tym ponosi on dodatkowe koszty powstałe w wyniku tego, że dokonana musi zostać ponowna dostawa.

8.3 Przy odbiorze towaru Zamawiający ma obowiązek jego niezwłocznego sprawdzenia pod względem szkód powstałych w wyniku transportu oraz natychmiastowego poinformowania przewoźnika i Dostawcy o ewentualnych szkodach lub stratach. Zamawiający nie może odmówić przyjęcia towaru z powodu jego nieznacznych usterek.

9 Zwrot towarów
Zwroty niepolegające na przewidzianym prawem zobowiązaniu wzajemnego zwrotu świadczeń wymagają wyraźnej, pisemnej zgody Dostawcy, przy czym zakłada się, że towar nie jest uszkodzony i zostaje zwrócony w oryginalnym kartonie. Zapis na dobro rachunku zostanie pomniejszony o koszty operacyjne w wysokości 30% wartości dostawy. Wszelkie koszty przygotowania, transportu i opakowania obciążają Zamawiającego. Ze zwrotów wyłączone są oprawy specjalne i do zabudowy.

10 Gwarancja
10.1 Dostawca udziela przez stosowny okres gwarancji na wady towaru w pierwszej kolejności poprzez naprawienie lub dostawę zastępczą według jego własnego uznania.

10.2 Jeśli naprawa wady lub wymiana nie powiedzie się mimo ponowienia jej próby, Zamawiający może zasadniczo żądać według własnego uznania obniżenia wynagrodzenia (pomniejszenie) lub unieważnienia umowy (odstąpienie). Przy drobnym naruszeniu umowy, w szczególności przy jedynie niewielkich wadach, Zamawiającemu nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

10.3 Zamawiający musi Dostawcy pisemnie zgłosić wady w terminie dwóch tygodniu od odbioru towaru lub stwierdzenia wady; w przeciwnym razie wykluczone jest dochodzenie roszczeń z tytułu gwarancji. Obowiązkowi zawiadomienia o wadach podlegają także prawa regresu Zamawiającego wynikające z § 478 BGB [niemieckiego kodeksu cywilnego] od momentu, gdy odbiorca Zamawiającego dowie się o kwestionowanej wadzie. § 377 HBG [niemieckiej ustawy o bankach hipotecznych] pozostaje nienaruszony.

10.4 Jeśli Zamawiający po bezskutecznej próbie ponownego wykonania zobowiązań wybierze odstąpienie od umowy, nie przysługują mu oprócz tego roszczenia odszkodowawcze z tytułu tej wady.

10.5 Termin gwarancji wynosi jeden rok od przeniesienia ryzyka za towar. 

10.6 Warunkiem dochodzenia przez Zamawiającego zwrotu kosztów ponownego wykonania zobowiązań jest wykazanie, że jest on ustawowo zobowiązany do zwrotu lub naprawy towaru przez swojego kontrahenta lub podmiotu wnoszącego roszczenie. Prawa regresu Zamawiającego wobec Dostawcy wynikające z § 445a BGB [niemieckiego kodeksu handlowego] są również ograniczone do przypadków, w których Zamawiający nie zawarł ze swoim odbiorcą uzgodnień wykraczających poza ustawowe roszczenia z powodu wad. 
W przypadku uprawnionego ponownego wykonania zobowiązań z powodu wad Dostawca zobowiązany jest do poniesienia niezbędnych kosztów, zwłaszcza transportu, infrastruktury, robocizny i materiałów, tylko wówczas, gdy nie zostały one podwyższone wskutek tego, że towar przeniesiono do innego miejsca niż siedziba lub miejsce prowadzenia działalności Zamawiającego.
Rekompensaty za wymagane w celu ponownego wykonania zobowiązań ponowne uruchomienia, ponowne instalacje oprogramowania lub aktualizacje oprogramowania są wykluczone, jeśli ostatnia umowa w łańcuchu dostaw nie jest sprzedażą towarów konsumpcyjnych. Dostawca nie jest też z uwzględnieniem tego wyjątku zobowiązany do wypłacenia Zamawiającemu zaliczek na poczet kosztów transportu lub kosztów ustalenia rozmiaru szkód.

10.7 Wszelkie zmiany produktów Dostawcy oraz ich opakowań, jak np. zmiana, przeróbka, przeniesienie oznakowań, są niedopuszczalne i naruszają m.in. nasze zarejestrowane prawa do znaków towarowych. Tego typu modyfikacje mogą negatywnie wpływać na właściwości techniczne produktów Dostawcy, zniszczyć je i powodować ewentualne szkody następcze innych przedmiotów. Dostawca w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody spowodowane wskutek tego typu modyfikacji.

11 Odpowiedzialność
11.1 Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wad towarów lub innych szkód łącznie ze szkodami następczymi, które powstały u Zamawiającego lub u osób trzecich, w szczególności także tych, które wynikają z zawinienia przy zawieraniu umowy, zawinionego naruszenia roszczenia i czynu niedozwolonego, są wykluczone.

11.2 Powyższe nie obowiązuje jednak w przypadkach działania podstępnego, odpowiedzialności z tytułu niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, utraty życia, obrażeń ciała bądź uszczerbku na zdrowiu oraz działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. 
Za szkody rzeczowe i majątkowe spowodowane lekkim i zwykłym niedbalstwem Dostawca odpowiada tylko w razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych i w zakresie ograniczonym do przewidywalnych w momencie zawierania umowy i typowych dla umów szkód. 

11.3 Roszczenia o odszkodowanie Zamawiającego z powodu wad towarów lub innych szkód przedawniają się po roku po przejściu ryzyka związanego z towarem. Nie obowiązuje to jednak w przypadku zachowania podstępnego i niewywiązania się z obietnic dotyczących właściwości produktu oraz w sytuacjach, w których ustawa przewiduje dłuższe terminy.

11.4 Jeśli odpowiedzialność Dostawcy jest ograniczona, takiemu samemu ograniczeniu podlega osobista odpowiedzialność pracowników, przedstawicieli ustawowych i podwykonawców Dostawcy. 

12 Postanowienia końcowe
Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym dla wszelkich sporów jest wyłącznie sąd w Hassfurt.
Jeśli poszczególne uregulowania niniejszych warunków byłyby nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych uregulowań.


Königsberg, maj 2021