man-and-woman-near-table-3184465.jpg | © fauxels

GARANTIE

Voor de bekende LED-garantie is voortaan geen registratie bij REGIOLUX meer nodig.

Regiolux geeft de fabrieksgarantie dat LED-producten bij beoogd gebruik gedurende een garantieperiode van vijf jaar voor producten met een nominale levensduur van ≥ 50.000 branduren of zeven jaar voor producten met een nominale levensduur van ≥ 61.500 of drie jaar voor producten met een nominale levensduur van < 50.000 bedrijfsuren vanaf de factuurdatum vrij zijn van fabricage- en/of materiaalfouten. Deze fabrieksgarantie is geldig in heel Europa.

 

§ 1 Reikwijdte van de garantie

 (1) Een vereiste voor het in werking treden van de garantie is dat de producten

(a) in overeenstemming met de voorgeschreven product- en gebruiksaanwijzingen (specificaties) werd gebruikt, op professionele wijze – volgens de bij het product geleverde gebruiksaanwijzing – door een bevoegd elektrobedrijf werd geïnstalleerd en in gebruik werd genomen, dat de in de gebruiksaanwijzing vorgeschreven onderhoudsaanwijzingen in acht werden genomen,

(b) dat de grenswaarden voor externe factoren van invloed, zoals omgevingstemperaturen en netspanningen, niet werden overschreden,

(c) en niet aan mechanische en/of chemische belastingen werden blootgesteld, die als niet-reglementair moeten worden beschouwd.
 

(2) De garantie geld bovendien alleen voor fouten van producten op basis van fabrieks- en/of materiaalfouten, die de nominale uitvalratio overstijgen. De nominale uitvalratio bij elektronische apparatuur en bouwdelen, zoals LEDs is 0,2% /1000 werkuren, in zoverre er in de product- en gebruiksspecificaties geen andere vermeldingen staan. Bovendien geldt bij LED-moduels een lichtstroomteruggang van maximaal 0,6%/1000 werkuren evenals een verschuiving van de lichtkleuren gedurende de levensduur als normaal en vallen niet onder de garantie. Als LED-modules worden vervangen, dan is het mogelijk dat op basis van technische vooruitgang en veranderingen bij het gebruik van de lichtstroom, er afwijkingen kunnen ontstaan ten opzichte van het oorspronkelijke product
 

(3) De garantie heeft geen betrekking op

(a) normale slijtage of vervuiling evenals softwarefouten, virussen en andere,

(b) opzettelijke schade of schade door grove nalatigheid,

(c) slijtdelen zoals accu's, batterijen,

(d) Toleranties voor lichtstroom en vermogen, die bij nieuwe LED-modules max. +/- 10% kunnen bedragen,

(e) kunststof onderdelen en afdichtingen die verkleuren of broos worden door veroudering of UV-licht,

 (f) aangekoppelde of later ingebouwde onderdelen.

 

§ 2 Voorwaarden voor het indienen van claims

 (1) Om een garantieclaim te kunnen indienen, moet de klant Regiolux binnen twee weken na het vaststellen van het defect schriftelijk meedelen dat het product fabricage- en/of materiaalfouten heeft. Regiolux moet dan een adequate termijn in acht nehmen om het product te testen. Indien het nodig is dat de producten naar Regiolux worden teruggestuurd, moet de klant de kosten voor het terugzenden betalen. Indien er wordt getwijfeld aan de genoemde defecten, of dat de genoemde defecten zijn terug te voeren op een onder deze garantie vallende fabricage- en/of materiaalfouten, moet de klant het genoemde defect en/of oorzaak van onder deze garantie vallende fabricage- en/of materiaalfouten bewijzen; deze moet het bijbehorende bewijsmateriaal opvoeren.
 

(2) Het kunnen tonen van het koopcontract of bijbehorende rekening is ook een vereiste voor het kunnen claimen van de garantie.

 

§ 3 Tegenprestaties

 (1) Wanneer na onderzoek van een product waarop garantie wordt geclaimd blijkt dat het product de aangegeven gebreken vertoont en deze onder de garantie vallen, staat het Regiolux vrij om ofwel het gebrek te verhelpen of om zelf voor vervanging te kiezen in de vorm van gelijke of gelijkwaardige producten, of de aankoopprijs te verlagen.
 

(2) De fabrieksgarantie, is een vervangingsgarantie. Alle vervangingsproducten of –onderdelen voldoen aan de functionaliteit van het product of onderdeel dat wordt vervangen. De vervangingsproducten of –onderdelen kunnen nieuw of gerecycled materiaal bevatten, dat weliswaar gebruikt of achterhaald is, maar in elk opzicht qua prestaties en betrouwbaarheid gelijk zijn aan nieuwe producten of onderdelen; niettemin kunnen er afwijkingen wat betreft afmetingen, ontwerp, en lichteigenschappen zijn ten opzichte van het oorspronkelijke product.
 

(3) Het uitvoeren van een garantieprestatie zorgt er niet voor dat de garantieperiode wordt verlengd. Vervangingsproducten of –onderdelen vallen in zoverre onder de garantie, als Regiolux daarvoor instaat, dat de vervangingsproducten of –onderdelen voor de resterende tijd van de bruikbare garantietijd voor het product, dat wordt vervangen of waarin ze worden ingebouwd, geen fabricage- en/of materiaalfouten bevatten.
 

(4) Alle extra kosten die worden gemaakt om het defect te verhelpen zijn voor rekening van de klant. Daaronder vallen in het bijzonder, maar niet uitsluitend, kosten voor montage en demontage, de verpakking, transport of verzending van het defecte en het gerepareerde of vervangende product, verwijdering, reistijden voor aan- en afvoer, hijswerktuigen en steigers. Ook de in het kader van de garantie noodzakelijke nieuwe inbedrijfstelling, herinstallatie van software of software-updates zijn voor rekening van de klant.
 

(5) Regiolux is in het kader van deze garantie niet verantwoordelijk voor mogelijke indirecte schade, speciale of gevolgschade, schade aan vermogen inclusief het verlies van tastbare of verwachte winsten, rente, winst, verwachte besparingen of transacties, beschadigingen van eigendommen van het bedrijf, en dergelijke schade veroorzaakt door derden. De wettelijke waarborgrechten worden niet beïnvloed hierdoor, en blijven gelden onafhankelijk van deze garantie.


(6) De aansprakelijkheid is in elk garantiegeval beperkt tot een bedrag van € 200.000. Geldelijke verliezen worden niet vergoed.

 

§ 4 Definitieve slotbepalingen

 (1) De klant kan de garantie en zijn daaruit ontstane rechten alleen met de schriftelijke toestemming van Regiolux overdragen aan derden.
 

 (2) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De bepalingen van het VN-Kooprecht zijn niet van toepassingen.
 

 (3) De enige bevoegde rechtbank voor alle conflicten, die uit deze garantieverklaring kunnen ontstaan, is of het Amtsgericht Hassfurt, of het Landgericht Bamberg.
 

(4) In geval enkele bepalingen uit deze garantieverklaring geheel of voor een deel ongeldig zijn of worden, is dit niet van invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De bepaling die helemaal of gedeeltelijk ongeldig is, wordt door een geldige vervangen, die de wensen van de partijen het dichtst benaderd.

 

Königsberg, September 2021

Regiolux innovaties - mis niets!