ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN AGB

1 Algemene voorwaarden
1.1 Voor alle huidige en toekomstige zakenrelaties met wederverkopers of industriële afnemers (kopers) overeenkomstig § 14 BGB gelden uitsluitend deze voorwaarden. Afwijkende of aanvullende voorwaarden van de koper, zoals aanvullende overeenkomsten, zijn alleen bindend wanneer deze door Regiolux GmbH (leverancier) schriftelijk bevestigd worden.

1.2 Prijs- en prestatiespecificaties zijn voor de leverancier slechts bindend als deze door hem zijn bevestigd of als een levering heeft plaatsgevonden. Verdere verklaringen en garanties moeten schriftelijk worden gegeven om bindend te zijn.

2 Aanbod en aanvaarding van orders
2.1 Aanbiedingen in brochures, advertenties, websites enz. zijn - ook wat betreft prijzen - vrijblijvend en niet bindend. Individueel uitgewerkte schriftelijke aanbiedingen van de leverancier verliezen uiterlijk 90 dagen na de datum van het aanbod hun geldigheid, voor zover geen acceptatie heeft plaatsgevonden.

2.2 Als een inkomende bestelling bij de leverancier binnen een maand na ontvangst niet schriftelijk is bevestigd of uitgevoerd, dan heeft de koper het recht om de bestelling in te trekken zonder dat eventuele schadeclaims jegens de leverancier kunnen worden afgedwongen.

2.3 Bij een netto-orderwaarde onder 250,00 euro wordt een toeslag voor kleine hoeveelheden van 25,00 euro berekend.

3 Prijzen
3.1 De prijzen zijn berekend in euro exclusief de btw, die afzonderlijk wordt berekend tegen het geldende tarief. De prijsberekening is gebaseerd op de geldende prijzen van de dag dat de overeenkomst werd gesloten. Als de levering meer dan 4 maanden na ondertekening van de overeenkomst plaatsvindt, mogen de geldende prijzen van de dag van levering worden gehanteerd.

3.2 De prijzen gelden, tenzij andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, binnen de Bondsrepubliek Duitsland vanaf de fabriek inclusief de originele verpakking, die vanwege een overeenkomst van de leverancier met de Interseroh GmbH niet teruggenomen wordt.

3.3 De niet-particuliere koper verbindt zich ertoe de verwijdering van de geleverde producten te garanderen volgens de bepalingen van de WEEE. Bij doorverkoop draagt de koper deze verplichting over aan de nieuwe eigenaar.

4 Betalingsvoorwaarden
4.1 Tenzij anders overeengekomen, moeten onze rekeningen binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum worden betaald. Deze kunnen naar keuze van de leverancier op andere nog openstaande vorderingen worden verrekend. Op betalingen die binnen 8 dagen na factuurdatum bij de leverancier binnenkomen, geeft de leverancier 2% korting.

4.2 Recht van inhouding door de koper, voor zover dit niet op dezelfde contractovereenkomst berust, alsook compensatie met betwiste of niet-wettelijk vastgestelde vorderingen, is uitgesloten.

4.3 Indien de koper geheel of gedeeltelijk met een betalingsverplichting in gebreke blijft, moet hij - zonder dat afbreuk wordt gedaan aan andere rechten van de leverancier - vanaf die datum een verzuimrente van 6% per jaar bovenop de basisrente betalen.

4.4 Als de koper de betaling opschort, de opening van een insolventieprocedure wordt gevraagd of te betalen cheques of wissels niet worden ingelost, dan wordt de totale vordering van de leverancier onmiddellijk opeisbaar.

5 Eigendomsvoorbehoud
5.1 De leverancier blijft eigenaar van de goederen totdat alle vorderingen uit de lopende zakelijke overeenkomst zijn afgewikkeld. Verpanding of eigendomsoverdracht van de voorwaardelijke goederen is niet toegestaan.

5.2 De klant staat in het geval van - in het kader van geldige - toegestane doorverkoop van de voorwaardelijke goederen aan de leverancier reeds tot de aflossing van alle claims van de leverancier die hem uit de doorverkoop ontstane toekomstige vorderingen tegen zijn klanten zekerheidshalve, af, zonder dat er nog verdere bijzondere verklaringen nodig zijn; de cessie heeft ook betrekking op de balanseisen, die in het kader van bestaande verhoudingen bij de rekening account of bij de voltooiing van de besteller met zijn klant blijken. Wordt de waarborg samen met de andere goederen verkocht, zonder dat voor de waarborg een eenheidsprijs overeengekomen werd, zo staat de klant aan de leverancier met voorrang boven andere vorderingen dat deel van de vordering van de totaalprijs af, dat overeenkomt met de gefactureerde waarde van de leverancier. Tot nadere aankondiging is de klant gemachtigd om de afgestane vorderingen uit de doorverkoop in te trekken; hij is niet gerechtigd hierover op andere wijze, bijv. cessie, te beschikken. Op verzoek van de leverancier moet de klant de cessie aan de klant bekend maken en aan de leverancier de nodige documenten, bijv. rekeningen, ter bewering van zijn rechten aan de klant, overhandigen en de nodige informatie leveren.

5.3 Wanneer de klant niet of slechts gedeeltelijk binnen 10 dagen na de vervaldatum aan zijn betaalverplichting voldoet, als hij achterstallige betalingen niet verricht of als een faillissementaanvraag is ingediend, heeft de leverancier het recht het contract te ontbinden en de goederen terug te eisen. De koper is verplicht de leverancier in het bezit van de goederen te stellen. De koper zal de leverancier of de vertegenwoordiger van de leverancier tijdens kantooruren toegang tot alle bedrijfsruimten verlenen. De leverancier heeft het recht om de voorwaardelijke goederen met de zorgvuldigheid van een ordentelijk zakenman te gebruiken en de winst met de openstaande vorderingen te verrekenen.

5.4 Als de waarde van de verzekering de vorderingen van de leverancier tegen de koper uit de lopende zakelijke overeenkomst met meer dan 20% overstijgt, dan is de leverancier op verlangen van de koper verplicht om de hem toekomende verzekeringen naar eigen goeddunken in dit opzicht vrij te geven.

6 Levering
6.1 Levering vindt plaats bij een netto orderwaarde vanaf €1.200: gratis laadvloer voor afleveradressen binnen Duitsland. 

6.2 Leveringstermijnen zijn uitsluitend bindend als deze door de leverancier uitdrukkelijk als bindend worden bevestigd.

6.3 De leveringstijd begint op de dag waarop de bestelling schriftelijk is overeengekomen tussen koper en leverancier. De leveringstijd is beëindigd wanneer de goederen het depot binnen deze periode verlaten hebben. Als de verzending of de afwikkeling vertraging oploopt om redenen waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk kan worden gehouden, dan geldt de periode als beëindigd bij vermelding van gereedheid voor verzending binnen de overeengekomen termijn.

6.4 Als niet-naleving van de levertijd te wijten is aan mobilisatie, oorlog, oproer, staking, uitsluiting of andere onvoorziene omstandigheden die buiten de controle van de leverancier of zijn leveranciers liggen, dan zal de termijn overeenkomstig worden verlengd.

6.5 Als de leverancier in gebreke blijft, kan de klant met bewijsmateriaal van de ontstane schade een vertragingscompensatie voor elke volledige week van vertraging van 0,5% tot de totale 5% van de waarde van de met vertraging geleverde goederen eisen. Verdere schadeclaims zijn in alle gevallen van te late levering, ook na afloop van een door de leverancier geplande reparatie, uitgesloten. De koper kan het contract uitsluitend in het kader van wettelijke bepalingen ontbinden, als de verantwoordelijkheid voor de vertraging van de levering bij de leverancier ligt.

6.6 De koper is verplicht, op verzoek van de leverancier, binnen een redelijke termijn te verklaren of hij door de vertraging van de levering van de overeenkomst afziet en/of schadevergoeding in plaats van de prestatie verlangt of op de levering aandringt.

6.7 Als de koper een vertraging van de verzending of van de levering van de goederen veroorzaakt, dan heeft de leverancier het recht om de hierdoor ontstane extra kosten aan de koper in rekening te brengen.

6.8 Deelleveringen zijn toegestaan, tenzij deze de rechtmatige belangen van de koper in de weg staan.

7 Verzending
Het risico wordt bij aflevering van de goederen overgedragen van de afzender of de vervoerder aan de koper, ongeacht wie de kosten van verzending draagt. Als de koper dit wenst, wordt de levering gedekt door een transportverzekering; de hiermee gepaard gaande kosten zijn voor de koper. Voor transportschade wordt geen vergoeding gegeven, als de verzekering tegen transportschade wordt geweigerd.

8 Goedkeuring
8.1 De klant is verplicht om, binnen een bepaalde periode voorafgaand aan de levering van de goederen, een of meerdere personen de volmacht te verlenen voor de goedkeuring van de levering en het ondertekenen van het leveringsbewijs, en de naam of namen van deze persoon of personen door te geven aan de leverancier. Dit is vooral van belang als de plaats van aflevering een andere is dan het verblijfsadres van de koper.

8.2 Als geen van de door de koper aangestelde gevolmachtigde personen op de afgesproken leveringstermijn en op de overeengekomen plaats van de levering aanwezig is, of tot goedkeuring van de goederen bereid is, blijft de koper in gebreke met het gevolg dat het risico aan hem wordt overgedragen. Ook moet hij de extra kosten dragen die ontstaan doordat een nieuwe levering moet plaatsvinden.

8.3 De koper dient de goederen onmiddellijk na aankomst op transportschade te controleren en de vervoerder en de leverancier onmiddellijk te informeren over de eventuele schade of verliezen. De koper mag de inontvangstneming van leveringen niet weigeren wegens onbeduidende gebreken.

9 Retour van goederen
Terugnamen die niet op een wettelijke restitutieverplichting berusten, moeten de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier hebben, waarbij de voorwaarde is, dat de goederen onbeschadigd zijn en in de originele verpakking teruggegeven worden. De verwerkingskosten ter waarde van 30% van de leverwaarde worden van de creditering afgetrokken. Alle verwerkings-, vracht- en verpakkingskosten zijn voor rekening van de koper. Speciale armaturen en inbouwarmaturen kunnen niet worden geretourneerd.

10 Garantie
10.1 De leverancier bepaalt bij gebreken aan de goederen binnen een redelijke termijn of er garantie wordt gegeven door reparatie of vervanging.

10.2 Als de reparatie of vervanging mislukt na een mislukte tweede poging, kan de koper naar eigen goeddunken vermindering van de vergoeding (reductie) of annulering van het contract (ontbinding) verlangen. Bij een kleine schending van het contract, in het bijzonder bij kleine gebreken, heeft de koper geen recht op contractontbinding.

10.3 De koper moet eventuele gebreken binnen twee weken na ontvangst van de goederen of na constatering ervan schriftelijk melden aan de leverancier; anders kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele garantie. De meldingsplicht voor gebreken geldt ook voor vorderingen van de koper volgens § 478 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), vanaf het bekend worden van het door de afnemer van de koper gemelde gebrek. § 377 HBG blijft onaangetast.

10.4 Indien de koper na mislukte correctieve maatregelen ervoor kiest het contract te ontbinden, kan hij geen aanspraak maken op schadevergoeding wegens het defect.

10.5 De garantieperiode bedraagt een jaar vanaf de overdracht van goederen. 

10.6 De koper kan alleen aanspraak maken op vergoeding van de kosten van prestaties achteraf, als hij kan aantonen dat hij tegenover zijn contractpartner en eiser wettelijk verplicht was om de goederen terug te nemen of te repareren. Het verhaalsrecht van de koper tegenover de leverancier volgens § 445a BGB bestaat ook alleen voor zover de koper met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke aanspraken op gebreken. In het geval van een gerechtvaardigde nakoming door gebreken, is de leverancier alleen verplicht de hiervoor noodzakelijke kosten, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, op zich te nemen voor zover deze niet zijn gestegen doordat de goederen naar een locatie werden verzonden anders dan de hoofdvestiging of de commerciële vestiging van de koper waaraan de levering is gedaan.
Claims voor herinbedrijfstelling, nieuwe software-installaties of software-updates die nodig zijn voor aanvullende prestaties zijn uitgesloten, voor zover het laatste contract in de toeleveringsketen geen aankoop van consumptiegoederen betreft. De leverancier is met het opnemen van deze uitzondering evenmin verplicht om voorschotten op transportkosten of kosten van schadeonderzoek aan de koper te betalen.

10.7 Elke manipulatie van de producten van de leverancier en hun verpakking, zoals wijziging, bewerking, opnieuw stempelen, is verboden en in strijd met o.a. de geregistreerde merkrechten van de leverancier. Dergelijke wijzigingen kunnen de technische eigenschappen van de producten van de leverancier negatief beïnvloeden, deze vernielen en mogelijk gevolgschade aan andere objecten veroorzaken. De leverancier kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade die door dergelijke wijzigingen wordt veroorzaakt.

11 Aansprakelijkheid
11.1 Aanspraken op schadevergoeding, hetzij als gevolg van gebreken aan de goederen of andere schade, inclusief gevolgschade veroorzaakt door de koper of een derde, in het bijzonder die welke voortvloeien uit culpa in contrahendo, opzettelijke contractbreuk en onrechtmatig handelen zijn uitgesloten.
11.2 Dit is niet van toepassing in het geval van bedrog, aansprakelijkheid op grond van de Productaansprakelijkheidswet, letsel aan leven, ledematen of gezondheid en opzettelijk en grof nalatig plichtsverzuim. 
Voor door lichte en normale nalatigheid veroorzaakte materiële en geldelijke schade is de leverancier alleen aansprakelijk in geval van schending van essentiële contractuele verplichtingen en voor zover beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbaar en typerende schade. 
11.3 Aanspraken op schadevergoeding door de koper, hetzij als gevolg van defecten aan de goederen of andere schade, verjaren na een jaar vanaf de risico-overdracht van de goederen. Dit geldt niet bij kwaadwillig gedrag, het niet naleven van een kwaliteitsgarantie en in gevallen waarin de wet langere termijnen voorschrijft.
11.4 Voor zover de aansprakelijkheid van leverancier beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten van leverancier. 

12 Slotbepalingen
De wet van de Bondsrepubliek Duitsland is geldend. De exclusieve jurisdictie voor alle geschillen ligt in Haßfurt.
Indien enige bepalingen van deze voorwaarden niet gelden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen of van het contract zelf niet aangetast.


Königsberg, mei 2021

Regiolux innovaties - mis niets!